Waranty-terms

Garantiitingimused

1. OÜ Pistrik I-V annab kõigile otseselt enda poolt müüdud üksiktoodetele ja süsteemidele üldised garantiitingimused.

2. OÜ Pistrik I-V garanteerib tema poolt müüdud toodetele (sealhulgas seadmetele ja süsteemidele) müümise hetkest alates 12 (kaheteist) kuu jooksul tootjagarantii toodete materjalide, konstruktsiooni ja tootmisprotsessi kvaliteedi osas ning 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul omapoolse garantii defektide ja puuduste osas.

3. Kui toote garantiiaja kestel ilmneb tootel normaalset kasutamist ja teenindamist takistavaid puudusi, mis on tingitud defektse materjali või töö kvaliteedist, remondib OÜ Pistrik I-V omal kulul toote või vahetab selle tasuta välja samaväärse seadme vastu, arvestades alljärgnevaid tingimusi:

3.1. Garantii kehtib ainult ostudokumendi esitamisel ostja poolt või juhul, kui ostja initsiatiivil on selgelt tõendatud toote või süsteemi päritolu ja soetamise kuupäev. OÜ Pistrik I-V’l on õigus garantiiremondist loobuda, kui eelmainitud tingimused ei ole täies ulatuses täidetud, või on võimalik tuvastada dokumentide võltsimist ja/või seadme originaalnumeratsiooni tahtlikku muutmist.

3.2. Garantiikohustus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat mitte-töötavat Toodet või selle Osa (varuosa). Kulud, mis seonduvad mittetöötava Toote/Osa transpordiga ning Toote/Osa paigaldamisega ei ole hõlmatud garantiikohustusega ning kuuluvad Ostja poolt hüvitamisele. Müüja ei vastuta Ostja ega kolmandate isikute ees mistahes kaudsete kahjude eest. Garantiikohustuse puhul asendab Müüja mitte töötava Toote/Osa enda kulul lühima võimaliku aja jooksul.

4. Garantii ei hõlma järgmist:

4.1. seadmete/süsteemide perioodilist hooldust;

4.2. seadme normaalsest kasutamisest ja kulumisest põhjustatud detailide hooldust, remonti, puhastamist ja vahetust;

4.3. toote kasutamisel vigastatud kaitsmete, signaallampide, korpuste jms. vahetust;

4.4. seadme kasutamise seisukohalt mitteoluliste vigade (mis ei takista seadme normaalset tööd ja kasutamist) parandamist;

4.5. kasutuse eripäradest või kasutaja soovist tingitud tarkvara uuendamist;

4.6. vea tuvastamist, juhtudel, kui selgub, et defekti ei esinenud ja tegu oli seadme ebasihipärase kasutamisega.

5. Garantii ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud järgmistest asjaoludest:

5.1. väärtarvitamine või hoolimatu kasutamine, kaasaarvatud, kuid mitte ainult toote/süsteemi kasutamine, selleks mitte ettenähtud eesmärkidel või töörežiimides või seadme paigaldamis-, kasutamis- ja hooldusnõudeid eirates ning toote/süsteemi kasutamine või paigaldus sellisel moel, mis on vastuolus kehtivate tehniliste tingimuste või ohutusnõuetega;

5.2. remonditööd, mis on teostatud selleks mittevolitatud (juriidiliste või füüsiliste) isikute pool. Toote avamine selleks mittevolitatud isiku poolt;

5.3. õnnetused, loodusõnnetused ning muud põhjused, milliste juhtumist OÜ Pistrik I-V ei saa takistada, kaasaarvatud, kuid mitte ainult, välgust, veest, ülepingest, tulest, rahvarahutustest, vandalismist ning valest ventilatsioonist tingitud kahjustused.

6. OÜ Pistrik I-V teostab garantiiremonti vastavalt kliendi poolt, kas suuliselt või kirjalikult, esitatud toote normaalse töö puuduste kirjeldusele. Kui kirjelduse puudulikkuse tõttu on vajalik teostada täiendavat rikke diagnoosi, siis OÜ Pistrik I-V'l on õigus küsida kliendilt sellise diagnostika eest tasu. OÜ Pistrik I-V ei vastuta tagastatud (defektse) toote veakirjelduses mitteesinevate vigade avastamise ja kõrvaldamise eest.

7. Käesolev garantii ei mõjuta tarbija põhiseaduslikke õigusi ega ostu-müügilepingust tulenevaid õigusi müüja suhtes.

8. Garantii ei hõlma toote vea poolt põhjustatud kaudsete ega otseste kahjude hüvitamist kliendile.

9. Garantii teostamise kohaks on OÜ Pistrik I-V esindus aadressil Narva mnt. 50, 41536 Jõhvi. Garantii ei korva lisakulutusi, mis võivad kliendil tekkida toote tagasi monteerimisest või transpordist OÜ Pistrik I-V esindusse. Väljakutse puhul on OÜ Pistrik I-V’l õigus nõuda Kliendilt töötaja- või seadmete transpordi maksumuse kompenseerimist.

10. Juhul, kui töö käigus selgub, et tegemist ei ole garantii alla kuuluva rikkega, siis OÜ Pistrik I-V peatab remonditöö, teavitab klienti esimesel vöimalusel ilmnenud asjaoludest ning teatab kliendile orienteeruva rikke kõrvaldamise maksumuse. Kui klient ei soovi tellida seadme edasist remonti, siis on OÜ Pistrik I-V'l õigus esitada kliendile arve seni tehtud kulutuste osas.